تبلیغات


عجیب

عاشق تاریخی هستم که در آن کمدی و تراژدی و همه ژانرهای دیگر همزمان حضور دارند

عاشق تاریخی هستم که هوش عجیبی دارد 

که همه ما را بهت زده رها میکند

من عاشق بیابان ناباوری ام

من عاشق حیرت و خیرگی هستم

زمانی که دستم به هیچ جایی بند نباشد

الا

افکار خویش.

من عاشق رجوع به هسته خویشم

لحظه ای که به هیچ بودن همه چیز

جز ذهنم

پی میبرم

...منبع این نوشته : منبع